VIII Jornadas de Estudio, Albocàsser 2002


CELEBRADAS EN ALBOCÀSSER LOS DÍAS 4, 5 Y 6 DE OCTUBRE DE 2002

ANTONIO CUENCA, Secretario del CEM

jornadasCEM02_051_smallA las 17’30 horas del día 4 de octubre de 2002 dan comienzo las 8as Jornadas de Estudio del Maestrat (entorno, historia, arte, tradiciones, etc.) en la sala habilitada al efecto en la Casa de la Cultura de la muy Leal y Noble Villa de Albocàsser.

Da la bienvenida el que suscribe a todos los asistentes muy numerosos por cierto, destaco el honor que supone para el CEM el desarrollo de estas Jornadas, así como el acto principal de las mismas, que será el homenaje del CEM a Mn. Josep Miralles y Sales miembro preclaro que fue del CEM. Presentando a continuación la composición de la mesa que preside el acto de apertura de esta Jornadas, formada por las siguientes Autoridades: Presidente de la Diputación, representado por D. Manuel Ferreres Ferreres Diputado Provincial y Alcalde de Sant Mateu. D. Francisco Baila Herrera, Director Territorial de Cultura y Educación. D. Antonio Querol Ferrando, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Albocàsser. El Director del Cefire de Vinaròs, declinó su asistencia por imperativos y delegó en Juan B. Simó Castillo miembro del Cefire y Vicepresidente del CEM. Y D. Juan Bover Puig, Presidente del Centro de Estudios del Maestrazgo.

Después de la presentación cedo la palabra a nuestro Presidente que manifestó: En nom de la Junta directiva del CEM vull donar les grácies per l’assistència de tots els presents, en especial als familiars de Mn. Josep Miralles i Sales, al qual se li rendeix avui i ara, amb l’apertura d’aquestes VIII Jornades, aquest homenatge póstum que ja havia estat aprobat abans del seu óbit. També vull agrair la presencia del Sr. Alcalde de Sant Mateu i Diputat provincial Sr. Manuel Ferreres, que representa al President de la Diputació de Castelló, la del Director Territorial de Cultura de Castelló Dr. Francisco Baila, que sempre ha estat al costat del CEM, la del Sr. Alcalde i Ajuntament d´Albocàsser, que tan magníficament va rebre la notícia de celebrar aquestes Jornades a la seua població; i la del Sr. Mariano Castejón, Director del CEFIRE de Vinarós, per la sempre i continuada col-laboració amb tot el que fa el CEM. I ¿com no?, agraïr la col-laboració de molts altres que han contribuit a qué els actes que ara comencen siga una realitat, com són Turistrat, la Caixa Rural d’Albocásser.., i Parroquia d’Albocásser.

Fa 20 anys neixia el CEM. Un grup d’amics tenia la idea de formar una entitat que tingués aquesta finalitat: estudiar i investigar no sols la historia de la nostra comarca, sinó tot alló que va al voltant d’ella. Després d’aquests 20 anys, el CEM se sent orgullós, gracies a molta gent, que aquella primitiva idea s’ha portat a terme i seguirá treballant per a qué continue en aquesta línea. Puntualment s’edita el Bolletí, 67 números s’han publicat, i al qual estan suscrits més de 700 persones, ¡quasi res!. La gran quantitat de llibres editats pel CEM fa que, juntament amb els Bolletins, el CEM siga ja d’obligada referència per a tots els que volen estudiar la nostra comarca. Són ja molts els estudiosos que ens visiten a través de la página Web del CEM.
Entre tots, Vostés i natros, fem i farem possible que la nostra benvolguda comarca del Maestrat siga més coneguda per tots.
Grácies a tots.

jornadasCEM02_042_smallA Continuación toma la palabra el Sr. Alcalde D. Antonio Querol, que manifiesta: Quiero agradecer en primer lugar al Centro de Estudios del Maestrat la deferencia que ha tenido al desarrollar las 8as Jornadas en Albocàsser y acercar el trabajo de los estudiosos de la historia a nuestros ciudadanos. Agradecer sinceramente la presencia de todos los asistentes a estas Jornadas y desearles una feliz estancia en Albocàsser, igualmente manifiesta el agradecimiento a todas las entidades y personas que están y van a seguir colaborando en el desarrollo de estas Jornadas, así como a los actos culturales que se llevarán a cabo durante el desarrollo de las mismas. Muchas gracias.

Seguidamente el Director Territorial de Cultura Sr. Baila dice que desde la Dirección Territorial de Cultura siempre hemos apoyado el trabajo que lleva a cabo el Centro de Estudios del Maestrazgo; gracias a sus investigaciones podemos tener un conocimiento más profundo, tanto del Maestrat como de Els Ports. Agradezco el esfuerzo de todos aquellos investigadores que con su trabajo lo hacen posible y os animo a seguir investigando para dar a conocer la grandeza de nuestras comarcas. Al Centro de Estudios le deseo consigan el resultado que persiguen. Muchas gracias.

Por último D. Manuel Ferreres en representación del Presidente de la Excma Diputación Provincial expone: Quiero manifestar el agradecimiento por esta invitación así como transmitiros los buenos deseos del Sr. Presidente el cual lamenta no poder estar él personalmente con vosotros. Hoy me embarga una doble satisfacción, primero personal (soy miembro del CEM) y como Alcalde de Sant Mateu, porque desde la celebración de las Jornadas celebradas en Sant Mateu, hay un antes y un después en nuestro pueblo; desde entonces se vienen celebrando una Jornadas Culturales que han venido a enriquecer la oferta Cultural de Sant Mateu, gracias al Centro de Estudios del Maestrat. De Mn. Pepet,qué os puedo decir; yo he sido muy amigo de él, desde que estuvo en Sant Mateu he mantenido una larga correspondencia a lo largo de todo este tiempo y me vais a perdonar que no siga hablando porque me embarga una gran emoción al rememorarlo. Declaro abiertas las 8as Jornadas, muchas gracias.

Se produce una cerrada ovación al contemplar el estado emocional del Sr. Ferreres que fue gran amigo de Mn. Josep.

Retomo la palabra como secretario y coordinador del acto para presentar al siguiente orador, que será D. Joaquín Roca Albalat, gran amigo y admirador de la obra de Mn. Josep Miralles, al cual le corresponde hacer la semblanza de Mn. Josep; da las gracias y comienza: Il·lustríssims: Sr. Diputat i Alcalde de la Vila de Sant Mateu; Sr. Director Territorial d’Educació; Sr. Alcalde de la Vila d’Albocàsser; Sr. President del Centre d’Estudis del Maestrat; benvolguts familiars i amics de Mossén Josep Miralles; jornalistes d’aquestes octaves jornades d’estudi del Maestrat; senyores i senyors:

És per a mi una gran satisfacció, després d’inaugurades per aquesta presidència, les octaves jornades d’estudi del Maestrat, encetar l’acte d’homenatge a Mossén Josep Miralles i Sales. Satisfacció per molts motius: la relació de paisanatge amb Mossén Josep (els dos som nascuts a Albocàsser); l’afecció a la investigació històrica que compartíem de manera general, i molt especialment a la investigació arrelada a Albocàsser en particular; però, per dalt de tot, sens dubte, per l’apreci i amistat que el temps de relació entre els dos va fer nàixer.

Qui no coneix per aquestes terres del nord de la província la figura de Mossén Josep Miralles i Sales?

Qui oblida la silueta del nostre prevere entallada per l’austera sotana que tan dignament solia vestir?

Qui no té al pensament l’amant de la genealogia preguntant i explicant coses dels nostres avantpassats que la majoria de vegades no sabíem?

Qui no recorda al rector investigador esbrinant els més mínims detalls de la nostra història?

Qui no evoca la persona modesta, humil, plana i bona que ens ha honorat com a home i com a capellà?

Moltíssimes persones han conegut o han tingut tracte amb ell perquè l’acompliment, com a sacerdot del seu ministeri i, els seus treballs d’investigació històrica, el van fer recórrer la totalitat dels pobles del Maestrat i Els Ports.

Va nàixer, Mossén Josep, a Albocàsser el 26 d’abril de 1925 al número 4 del carrer de l’Hospital, fill de José Miralles Sales (mon pare tenia el mateix nom i cognoms que jo, em deia sempre) i Vicenta Sales Beltrán.

En acabar els seus estudis primaris a Albocàsser es va dedicar, com la gran majoria dels xics de la seua edat, a treballar la terra però, després de conversar amb son tio Mossén Cristóbal i Mossén Cornelio Monfort i, amb el support d’ells, a finals de setembre de 1944 i havent-se examinat del primer curs de Llatí i Humanitats, va ingressar al Seminari de Tortosa i va ser agregat als alumnes de 2n curs.

Bon estudiant va rebre el sagrament del presbiterat el dia 27 de juny de 1954, als 29 anys d’edat.

Va exercir sempre el ministeri sacerdotal a la diòcesi de Tortosa. A Sant Mateu, com a coadjutor de l’historiador Mossén Joan Puig (1954-1955) que li va introduir, segons va dir-me Mossén Josep, el cuquet de la investigació. Curiosament Mossén Joan Puig va batejar Mossén Josep quan va estar de vicari a Albocàsser i Mossén Josep li va administrar els últims sagraments.

L’1 de desembre de 1955 va ésser traslladat a la xicoteta parròquia d’Ortells al mateix temps que estava encarregat de la de Villores (1955-1961).

El 31 de juliol de 1961 va prendre possessió de la parròquia de Castellfort i de la de la Llàcua (1961-1970).

Al novembre de 1970 va arribar a la Salzadella on va residir quasi 30 anys, fins l’any 2000, d’on va retornar al poble dels seus orígens: Albocàsser.

Mossén Josep Miralles i Sales ha estat, sens dubte, el continuador de la saga d’il·lustrats estudiosos de la història d’Albocàsser; una saga que s’inicia amb Mossén Agustín Sales Alcalà i continua amb D. Casimir Melià Martí i el seu fill D. Casimir Melià Tena. En l’actualitat, el fill adoptiu d’Albocàsser, D. José Sánchez Adell, en seria el màxim exponent. Però, d’ells, Mossén Josep és, provablement, el més prolífic. A la seua obra “La Muy Leal y Noble Villa de Albocàcer”, de la que se n’han fet dos edicions i que és de consulta obligada per a qualsevol investigador d’Albocàsser i llibre d’obligada lectura per a tots els “bocassins”, cal sumar els més de quaranta articles amb que va enriquir la coneixença de la nostra història.

Mossén Josep també ha estat continuador d’una tradició de capellans estudiosos del passat de les comarques del nord de la nostra província i ha inscrit el seu nom junt als de Mossén Manuel Betí, Mossén Joan Puig, el germans Segarra Roca de Xert i el morellà Mossén Manuel Milian Boix entre d’altres i, no només ha escrit sobre el seu poble natal sinò que, durant aquest peregrinar per les esmentades parròquies on va exercir el seu ministeri sacerdotal, va dur a terme una ingent labor investigadora a les terres del nord de la província de Castelló (Maestrat i Ports). Li van publicar, entre d’altres, els llibres “Notas históricas de Castellfort” i “La Villa de Salzadella”, a més a més va treure a la llum, sobretot a la Societat Castellonenca de Cultura i al Centre d’Estudis del Maestrat, més de 150 articles d’investigació, una “Novena a la Mare de Déu de la Font” i un “Vía Crucis”. I ací, en aquest mateix acte es presentarà un nou llibre seu: “La Villa de Castellfort”.

Va estar anomenat Fill Adoptiu de la Salzadella on té dedicat un passeig; Fill Predilecte del seu poble, Albocàsser; Homenatjat a Sant Mateu i el Centre d’Estudis del Maestrat va decidir atorgar-li la més alta distinció d’aquesta entitat, la medalla del Centre d’Estudis del Maestrat, medalla que se li ha atorgat a títol pòstum en aquest homenatge que estava previst fer-li, com ja ha esmentat el Secretari del Centre d’Estudis del Maestrat D. Antonio Cuenca, des de novembre de l’any 2000 quan, el Centre d’Estudis del Maestrat i l’Ajuntament d’Albocàsser, acordaren organitzar aquestes vuitenes jornades d’estudi del Maestrat.

Mossén Josep Miralles i Sales, Mossén “Pepet”, (com es referien a ell moltes persones, encara que, personalment, segons em va comentar, no li agradava massa perquè alguns no li ho deien amb l’estima que mereix un diminutiu; per això, jo, sempre em vaig dirigir a ell dient-li Mossén Josep o Mossén a seques); doncs bé, Mossén o Mossén Josep va tenir l’oportunitat d’ocupar càrrecs diguem de més prestigi i treballar com a arxiver en bons arxius però, sempre va preferir la vida a les nostres terres i la proximitat dels amics. I, segons em comentà, mai no es va penedir.

Quan, per motius de salut, va deixar la Salzadella i va venir a viure ací, al seu poble, vam compartir més temps que mai i més d’un projecte d’investigació conjunt que, per desgràcia han quedat enlairats. Recordo ací un dels que més il·lusió li feia: un “Diccionari dels masos d’Albocàsser” on Mossén Josep tenia que aportar la informació genealògica i jo recollir tota la informació documental, per a després, juntament amb d’altres tipus de informació que puguerem recollir, conformar-ho en forma de llibre. Vaig conseguir que continuara escribint alguns articles d’investigació (ell no volia, em deia que s’hi veia poc i que es cansava molt) però amb l’escusa que jo li ho passaria tot a l’ordinador, aparell que ni utilitzava ni mai va intentar utilitzar, però que considerava una cosa fantàstica: “ho fa tot tan net i asseat” em deia “que ningú parlarà de la meua mala cal·ligrafia”. Encara va escriure mitja dotzena d’articles. Vaig passar-li els seus treballs des de mitjans de la dècada dels 90.

Durant aquest període vam iniciar un projecte de la regidoria de Cultura de l’Ajuntament d’Albocàsser, a hores d’ara sembla que parat, on vam informatitzar tots els textos d’investigació apareguts als programes de festes amb la finalitat de publicar-los en un volum. Mossén Josep va corregir tots els seus treballs lletra a lletra; “això no ho haguera tingut que dir, ahí em vaig enganyar,… veritat que ara està molt millor? No he vist home més voluntariós i feliç de corregir les seues errades!

Finalment, el passat 15 de desembre de 2001, d’una manera sobtada, a pesar d’ésser esperada (durant uns dos anys va lluitar més que dignament contra la malaltia que li diagnosticaren), ens va deixar Mossén Josep Miralles i Sales: bon capellà i magnífica persona.
Sé de la moltíssima il·lusió que li feia aquest homenatge i sé que, si avui estiguera entre nosaltres, ens haguera llegit un escrit on, amb algun joc de paraules, del qual era un mestre al mateix temps que gran afeccionat, i amb la modèstia i humilitat que el caracteritzaven, ens haguera arrancat més d’un somriure.

Per tot el que el nostre il·lustrat Mossén Josep Miralles i Sales representa vull unir la meua veu a la de D. José Sánchez Adell i repetint les seues paraules dir que “Encara que sigue a títol pòstum, l’Ajuntament d’Albocàsser faria bé en nomenar-lo Cronista de la Vila”. Al mateix temps vull reiterar les meues pròpies paraules del passat programa de festes i dir també a l’Ajuntament d’Albocàsser que hauria de tenir molt en compte el nostre il·lustrat albocassí quan haja de batejar algun nou carrer.

Però no hem de deixar de banda una altra faceta seua: la de poeta. Mossén Josep ha sabut buscar sempre en la senzilla profunditat de les paraules un sentiment d’identificació amb el paisatge de la seua terra, del seu poble, de les seues gents i de les seues costums. El llibre “Flors i Fenàs” és un recull d’alguns dels seus poemes i, quasi tots els anys, als programes de festes d’Albocàsser i de la Salzadella, dels quals era assidu col·laborador, ens delectava amb alguna nova composició poètica; fins i tot hi han composicions que va fer com a detall d’agraïment a persones particulars que, òbviament no s’han publicat ni ell volia (com em va confesar particularment) que fóren publicades. M’agradaria però, destacar una d’aquestes composicions poètiques, una que he llegit moltes vegades, que em va descobrir D. José Sánchez Adell, gran amic de Mossén Josep, i que el company del Centre d’Estudis del Maestrat, D. Vicent Meseguer, volia reproduir per a aquest acte encara que, per qüestions de temps, no ha estat possible; és el poema “A uns lliris blaus” del qual em permetran, com que no el poden tenir a la mà, llisga alguns extractes perquè, crec que val la pena.

A UNS LLIRIS BLAUS
jornadasCEM1002_005_small

Uns quaranta-cinc anys fa
a quaranta-vuit més bé
que, atentament observant,
vaig fer un descobriment.
Descobria les flors blaves!
Ans ne coneixia d’altres
posem per cas els citrons,

que a Ortells són albeanes,
les roselles i els lletsons,
i tamé les corretjoles,
que per tot arreu se’n troben.
Però aquelles flors tan blaves
només allí se trobaven
a la vora del nostre hort
en una sénia prou ampla:
la de Vicent Boix Lassaga.
-¿Cóm se diuen eixes flors?
-Lliris blaus, me diu mon pare.
Llavors me vaig contentar
en eixes dues paraules,
més ara jo vull pensar,
vull cantar a eixos lliris,
a eixes plantes tant sofrides
estimades amb deliri
de tots aquells que s’humillen.
Per elles va el meu rimar.
El punt concret d’esta faula
no s’hi trobaria pas
en un bon mapa d’Espanya
ni del regne de València.
Senyalem que està a l’Aigüera,
apartadet del camí,
a Albocàcer on nasquí
que al Maestrat perteneix.
Canto a uns lliris blaus que ploren,
que gemeguen i que es moren
de set quaranta i tants anys
que jo sàpia, i estan vius!
Quin misteri cada estiu!
A la mota estan plantats
d’una sénia, sobre l’aigua.
Una timba en tenen baix
però no hi aplegue pas.
Heus ací una altra vegada
el dur suplici de Tàntal
eternament condenat.
I ara parlo ja en present,
que a vore l’hort vaig pujar
oblidat fa molt de temps.
Per vore allò jo torní
que tant me va impressionar.
Estaven encara allí
els lliris blaus tant morats.
Tamé el sol, que tant apreta
enguany, els està obligant
a posar en alt bandera
de penitència o de dol,
d’abnegacions o de morts.
Sots els lliris blaus encara
s’hi troba una timba d’aigua.
Ja no volta la somera,
ni s’escolta la matraca,
ni xilla tampoc la sénia
i això que no està engrassada.
Com ningú els lliris no xafa
han omplit tota la volta,
andador, parets: la mota.
Penso que els lliris viuran
mentres que allò siga sénia.
Me pareix que per molts anys
alçaran la llur senyera
morada, els meus lliris blaus
que sempre es moren de set.
I bé potser que un fillet
d’algun renebot llunyà
un dia diga a son pare
quan hi vagen a regar
en vore plantes tant rares
que no són com les de l’Era,
del Tancat o la Roeda:
-¿Cóm se diuen eixes plantes?
(Ara penso que mon pare
tamé ho degués preguntar).
I li respondrà: -Fill meu,
eixes flors són lliris blaus.
l potser que encara parle:

-¿Cóm lliris blaus poden ser
si eixes flors són tant morades?
-És que porten dol, fillet.
¿De quí?, farà aquell xiquet.
-D’un rector que es va morir
fa molts anys. Era d’ací.
Un que es cregué ser poeta
i el dia Sant Agustí
als lliris féu un poema.

¿Dirà així? Jo vull que sí!
Oh, que bé si fora així!
que meues són eixes flors
de la vora del meu hort,
que creixen entre el fenàs,
que les descobrí un bon dia
i me varen agradar.
Per això jo els haig cantat
en modesta poesia.

Ai, xiquets, se’n va la vida
dels mirons dels lliris blaus,
que s’estan morint de set
a l’estiu quan lo món viu,
i en l’aigua que als morts reviu
hi viuen; viuran molt més,
que sempre allí els trobareu
planyent-se amb un eixut plor,
tremolant bandera blava
que resulta ser morada;
convertint-se de tot cor
això ahir, i demà amb dol
ploraran desconsolats.
Però jo estic intrigat.
Una cosa m’heu de dir:
¿eixe plor serà per mi?


Gràcies.

Seguidamente doy lectura al acta de concesión de la medalla del CEM a D. Josep Miralles y Sales que dice :

“HOMENAJE A MOSSÉN JOSEP MIRALLES I SALES

La Comisión Permanente del Centro de Estudios del Maestrazgo, se reunió en los locales de la Entidad sito en la calle Santa Cándida n° 11, en Benicarló, en sesión extraordinaria celebrada el viernes día 17 de noviembre de 2000, para tomar acuerdo sobre un único asunto, el homenaje a Mosén Josep Miralles i Sales.

Por el secretario del CEM se da lectura a una carta recibida este mismo día del Patronato Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Sant Mateu, en la que se comunica al CEM que el sábado día 9 de diciembre próximo, a las 17,00 h., se rendirá un homenaje conjuntamente entre el expresado Patronato y el CEM, al Rvdo. D. José Miralles Sales.

Oída la opinión de algunos de los componentes de dicha Junta Rectora, se adopta por unanimidad el siguiente acuerdo:

jornadasCEM02_004_smallQue en reconocimiento de los méritos extraordinarios que como persona y como investigador de la historia de nuestros pueblos ha adquirido D. José Miralles, así como por la ingente labor por él desarrollada en el estudio y difusión de la historia y cultura de los mismos, y en agradecimiento así mismo por su colaboración en las publicaciones del CEM a lo largo de los últimos 17 años, manifiestan: Primero. Adherirse plenamente y con satisfacción al merecido homenaje que tendrá lugar la indicada fecha en el Ayuntamiento de Sant Mateu, asistiendo para ello al acto el Presidente del CEM y otros componentes de la Junta Rectora. Segundo. Conceder a D. José Miralles i Sales la medalla la del Centro de Estudios del Maestrazgo, que es la más alta distinción que otorga esta Entidad a las personas que quiere respetar y homenajear por los méritos alcanzados en las tareas de la investigación histórica de nuestros pueblos.

Y no siendo otro el objeto de esta reunión, se levanta la sesión a las 20 h. del expresado día 17 de noviembre de 2000.

El Presidente El Secretario Vocales:

J.B. Simó Castillo

Vicente Meseguer Folch

Después de este acto el Presidente del Centro de Estudios del Maestrazgo hace entrega de la medalla a la hermana de Mn. Miralles la cual agradece emocionada tanto la medalla y las palabras de nuestro Presidente, como la deferencia que el Centro ha tenido con Mn. Josep.

A continuación D. Vicente Meseguer Folch, Director del boletín del CEM presenta el libro publicado por el CEM “La Villa de Castellfort” de Mn. Josep Miralles i Sales; de Vicente digo que es Director del Boletín del Centro de Estudios del Maestrazgo y gran conocedor del Maestrat; yo diria que es la persona que mejor conoce el Maestrat en su conjunto. Por supuesto que habrá personas que conocerán profundamente el término municipal del “seu Poble”, pero él conoce el gran término del Maestrat, desde el Rio Cenia a la punta de “Cap i Corp”. Él nos presentará seguidamente una obra, ahora póstuma, de Mn. Josep:

Es para mi un honor y a la vez una gran satisfacción el presentar este libro, el libro póstumo de Mn. José, libro que me consta que él había elaborado con gran trabajo y con mucho cariño, y que estaba esperando su publicación con enorme ilusión. Pero desgraciadamente, si bien el libro está hecho desde hace unos meses, no pudo llegar a tiempo para que él pudiera hojearlo y gozar de su contacto físico, como ahora lo estoy haciendo yo. Bien, Dios lo quiso así y con ello nos tenemos que conformar, pero nos habría gustado que Mosén José hubiese disfrutado de su libro.

La Villa de Castellfort que ahora presentamos es básicamente un libro de historia (también contiene algunos aspectos costumbristas y de tradición local) de este pueblo de la comarca dels Ports, en el que Mosén José estuvo de párroco entre 1961 y 1970. Allí tuvo ocasión de consultar los antiguos documentos del archivo parroquial, entre los que se encontraban los siguientes:

– Llibre de Sant Pere

– Llibre de Sant Antoni

– Libro de cuentas de los Santos

– Llibre de las ermitas

– Llibre de determinacións del Consell

– Libro de cuentas del Jurado (1475)

jornadasCEM02_005_smallY otros muchos más, como podrán comprobar en el apartado de documentación y bibliografía utilizada.

De la consulta y estudio de todos ellos, redactó una serie de trabajos que fueron publicados en los boletines de la Sociedad Castellonense de Cultura con anterioridad a 1967. En este mismo año apareció las Notes históriques de la Villa de Castellfort. Y posteriormente, a lo largo de la década de los 70, la misma S.C.C. publicó seis o siete artículos más sobre Castellfort. Del mismo modo el C.E.M., entre 1986 y 1994, le publicó cuatro o cinco artículos referentes a la historia de Castellfort.

Pues bien, con todos estos artículos aumentados y corregidos, así como con otros todavía inéditos, nos entregó Mosén José el año 2000 un voluminoso pliego de papeles mecanografiados que llevamos a la imprenta y se han convertido en este excelente libro, La Villa de Castellfort , del que quiero manifestar que se trata de un magnífico manual de historia de esa población.

En él, a través de sus 48 capítulos o apartados, se lleva a cabo un amplio repaso a la historia de Castellfort, desde la primitiva fortaleza romana de nombre Gaslintort, hasta las guerras carlistas del siglo XIX.

Algunos de los aspectos más destacados que, desde mi punto de vista, han sido tratados en este libro son:

– La carta de población (1237)

– La guerra de Catalunya

– La guerra de la Independencia

– Las guerras carlistas

– Personajes ilustres (religiosos, militares, nobles, etc.)

– Fiestas, romerías, cofradías, costumbres y tradiciones

– Industria, economía, etc.

Poco más me queda por añadir. Si acaso que sentimos mucho que Mosén José no haya podido realizar él personalmente esta presentación, y que espero de ustedes puedan valorar la aportación histórica de Mosén José a través de este libro, y disfrutar de su agradable lectura. Muchas gracias”

Terminada ésta, fue presentado también por Joaquín Roca un “Catálogo de las Publicaciones de Mn. Josep Miralles”. En él se hace un pequeño recorrido por todos los trabajos publicados por orden cronológico, realizando un superficial analisis de la obra y manifestando que la gran obra de Mn. Josep u “Obra Magna” como fue definida, no está publicada todavía y es un libro manuscrito de investigación sobre los apellidos de los hijos de Albocàsser que espera algún dia vea la luz.

Para terminar tan apretada tarde de apertura fue presentada la página Web del Centro de Estudios del Maestrazgo a cargo del autor de la misma D. José Manuel Avila. Y se inauguraron las dos esposiciones montadas con motivo de estas Jornadas, una sobre el Arte del hierro por el artista jordienc Ferr, y otra de Arte Religioso de Albocàsser, en la iglesia de los Santos Juanes, a cargo de D. Ferrán Olucha.

A las 22,30 horas y después de una tarde bastante activa, pudimos presenciar y relajarnos con una representación teatral a cargo de Valentí Piñot: “Tràgedies i comèdies de Dn. Abili a l’Olimp”.

El segundo dia de Jornadas dio comienzo según estaba previsto con la Ponencia a cargo de D. Adolf Sanmartín Besalduch el cual ante un auditorio que no menguó de las noventa personas disertó sobre el Patrimoni del baró de La Pobla Tornesa als municipis d’Albocásser i les Coves. Ponencia que fue brillantemente expuesta y fue agradecida por el público con una cerrada ovación.

Continuaron las comunicaciones después de un descanso de quince minutos hasta las 13’50 horas que se formó la clásica mesa redonda, para que el público pudiese hacer las preguntas pertinentes, aún con la escasez de tiempo fueron contestadas alguna que otra pregunta y destacar la espectación que despertó el trabajo de Juan Bover y Juan Simó sobre el testamento del Papa Luna. Trabajos que se podrán contemplar en su totalidad cuando sean publicados por el CEM.

Por la tarde y después de reponer fuerzas, dieron comienzo las comunicaciones a las 16’35 horas, desarrollándose un total de trece comunicaciones de muy diversos temas que podrán ser leidos en su totalidad por los interesados tras su publicación; después de la mesa redonda y con el tiempo justo, se procedió a la inauguración de la exposición “el forn de pa”, con la actuación del Grup de Danses el Peiró, de la Pobla Tornesa. El acto incluía la visita de todos los jornalistas a un horno medieval que fue puesto en marcha para esta ocasión y contemplar las danzas y cantes propios de la siega en épocas ya lejanas, las cuales se prolongaron en la plaza hasta bien avanzada la noche con la degustación de las distintas pastas previamente elaboradas por la Asociación de las Amas de Casa de Albocàsser.

El tercer día de Jornadas tuvo un comienzo de lujo con las Ponencias de dos eminentes profesores, D. José Sanchez Adell, Profesor Emérito de la Universidad Jaime I, que nos disertó sobre el “Aprofitament del bosc medieval a les nostres comarques” y de D. Germá Colón Doménech, Catedrático de la Universidad de Basilea y eminente Filólogo, que expuso su trabajo de investigación de “Alguns noms de les nostres plantes”. Ambos en sus respectivos campos nos deleitaron con sus conocimientos y alto nivel científico de sus Ponencias que fue reconocido en ambos casos con cerradas ovaciones.

Después de un pequeño descanso, se procedió a dar a conocer los ganadores de los premios de Investigación Histórica sobre la Villa y Concurso Fotográfico “Vila d’Albocàsser” convocados con motivo de estas VIII Jornadas por el Ayuntamientos de Albocàsser, dando lectura al acta el que suscribe:

“Reunido el Jurado para fallar el premio de investigación histórica, al mejor trabajo presentado de temática sobre la Historia de Albocàsser compuesto por:

 • Presidente: D. Antonio Querol Ferrando, Alcalde-Presidente del Ayto. de Albocásser.

 • Vocales:

  D. Juan Bover Puig, Presidente del Centro de Estudios del Maestrazgo.

  D. Juan B. Simó Castillo, Vicepresidente del CEM.

  D. Jaime Rolindez Fonollosa, Escritor, Bibliotecario del CEM.

  D. Adrian Adell Miralles, Licenciado en Humanidades, Bibliotecario de Albocàsser.

 • Actúa como Secretario con voz y sin voto, Antonio Cuenca Caballero, Secretario del CEM.

Vicente Meseguer manifiesta su deseo de que sea retirado su trabajo “El riu Sant Miquel de Albocàsser y su entorno” a la opción del Premio de Investigación Histórica, por su condición de organizador de las 8as. Jornadas. Propuesta que es aceptada por el Jurado. Siendo los trabajos que optan a dicho premio los siguientes:

 • – Neveres i Comerc de la Neu a la Tinença de Benifassà. La Nevera d’Albocásser (Alt Maestrat).

 • – Els Molins Hidraulics Fariners d’Albocásser.

Analizados los trabajos por todos los miembros del Jurado, acuerdan por unanimidad conceder el premio de investigación histórica al trabajo presentado por Benjamín Barberá i Miralles y Joaquín Roca Albalat, con el título Els Molins Hidraulics Fariners d’Albocàsser.

Igualmente acuerdan conceder un accésit al trabajo Neveres i comerc de la neu a la Tinença de Benifassa. La nevera d’Albocàsser (Alt Maestrat), del que es autor P. Boira i Muñoz, por su aportación al descubrimiento y conocimiento de la nevera de Albocàsser.

No habiendo más asuntos que tratar, se termina la reunión a una hora del día seis de octubre de dos mil dos.”

Firmado el original por todos los miembros del Jurado, de lo cual doy fe como secretario.

A continuación de la entrega de premios por parte del Sr. Alcalde d´Albocàsser, di lectura a las conclusiones de estas 8as Jornadas elaboradas a vuelapluma por los organizadores de las mismas, cuyo contenido es el siguiente:

“Analizado el desarrollo de estas 8as Jornadas por la Comisión Organizadora del Centro de Estudios del Maestrazgo, manifiesta su satisfacción por:

1º.- La destacada participación de Jornalistas.

2º.- La calidad de las Ponencias y Comunicaciones.

3º.- El perfecto e interesante desarrollo de los debates.

4º.- Por las Exposiciones Artísticas realizadas.

5º.- La atención, interés y respeto con que se han seguido las ponencias y comunicaciones por todos los asistentes.

jornadasCEM1002_006_smallAsimismo manifestamos nuestra satisfacción por los actos complementarios llevados a cabo en torno a estas Jornadas (Teatro, Grupo de Danzas, puesta en funcionamiento del Forn de pa para la elaboración de repostería tradicional bocasserí etc.).

El CEM manifiesta igualmente su compromiso de continuar su línea de trabajo e investigación y la defensa de nuestro patrimonio.

Por lo que:

Manifestamos nuestra adhesión en la defensa de los olivos milenarios del Maestrat y solicitamos de las Administraciones Públicas su protección.

Proponemos a los investigadores su colaboración interdisciplinar para la elaboración de un estudio sobre el parque natural de “Serra de Irta”, para publicar en el plazo de un año.

El CEM está especialmente abierto a cuantos Centros Educativos soliciten su colaboración y apoyo.

Instamos a las Administraciones Locales del Maestrat a que acometan sin demora la nominación del Cronista Oficial del Pueblo, con el fin de crear una conciencia colectiva de protección a nuestro Patrimonio.

El Centro de Estudios del Maestrazgo cuenta entre sus miembros con los Cronistas Oficiales de:

 • Canet lo Roig.

 • Cervera del Maestre.

 • Benicarló.

 • Peñíscola.

 • Vinaròs.

Sería una gran satisfacción contar con los Cronistas Oficiales de todos los pueblos del Maestrat. Por último decirles que en breve será comunicado el lugar de la celebración de las 9as Jornadas de Estudio del Maestrat. Para lo cual contamos con alguna propuesta y esperamos más adhesiones.

Albocàsser 6 de octubre de 2002″

Leidas las conclusiones, informo del resto del programa que consiste:

jornadasCEM1002_008_smallVisita guiada por la población a cargo de dos hijos ilustres de la Villa, D. Antonio José Pitarch, Catedrático de Historia del Arte de la Universidad de Barcelona, Autor de Historia del Arte de Cataluña, Historia del Arte del País Valenciá, Comisario de la Luz y Las Imágenes de Segorbe y Joan Mateu Bellés, Catedrático de Geografía en la Universidad de Valencia, autor de numerosos trabajos sobre geografía de nuestras tierras. Los cuales nos ilustrarán sobre la evolución arquitectónica y civil de Albocàsser. Terminada esta visita nos desplazaremos al conjunto arquitectónico de Sant Pau donde celebraremos la comida de hermandad por gentileza del Ayuntamiento de Albocàsser.

A continuación agradezco el apoyo recibido por la excma. Diputación Provincial de Castellón.

 • Ayuntamiento de Albocàsser.

 • Medios de Comunicación.

 • Caja Rural de Albocàsser.

 • Turistrat que tan amablemente nos ha proporcionado hábitat para descanso de los jornalistas que así lo solicitaron, totalmente gratuito.

 • Parroquia de Albocàsser.

 • Personal que ha colaborado en todas las instalaciones necesarias para el desarrollo de las Jornadas.

 • Al pintor José Antonio Caldés, autor del cartel de estas 8as Jornadas.

 • Al artista Ferr por su colaboración en la exposición sobre hierro forjado.

jornadasCEM1002_011_smallPor supuesto el más efusivo agradecimiento para todos aquellos investigadores que han presentado sus comunicaciones, sabiendo que éstas conllevan trabajo, sacrificio y tiempo que se resta a la familia, lo que demuestra su gran estima por esta tierra del Maestrat.

El Centro de Estudios del Maestrazgo seguirá trabajando en esta línea para ir dando a conocer cualquier aspecto de la historia y la cultura de nuestros pueblos.

Gracias y hasta dentro de dos años.